pomoc zywnosciowa
 

Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2017

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej     1.268 zł. netto

- w rodzinie (na jedną osobę)                1.028 zł. netto

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  


 Wydawanie żywności unijnej

Informacja dotyczy tylko osób,

które nie odebrały jeszcze żywności unijnej –

w miesiącu maju i wcześniej!!!

Sprawa bardzo pilna  

06.06.     środa                   8.00 do 8.15;  17.00 do 17.15

07.06.     czwartek              8.00 do 8.15;  17.00 do 17.15

11.06.     poniedziałek         8.00 do 8.15

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu

             III segment zabudowań parafialnych    

                                           (Ośrodek św. Jana Pawła II)