pomoc zywnosciowa
 

Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2017

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej     1.268 zł. netto

- w rodzinie (na jedną osobę)                1.028 zł. netto

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  


Wydawanie żywności unijnej

maj 2018 r.    (ostatnia dostawa)    

16.05. środa                 15.00 do 16.00

17.05. czwartek             8.00 do  9.00

18.05. piątek                  8.00 do  9.00

21.05. poniedziałek    16.00 do 16.30

22.05. wtorek                8.00 do  8.30;    16.30 do 17.00

23.05. środa                   8.00 do  8.30;    16.00 do 16.30

24.05. czwartek             8.00 do  8.30;      16.00 do 16.30 

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu

             III segment zabudowań parafialnych    

                                           (Ośrodek św. Jana Pawła II)