pomoc zywnosciowa
 

Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2017

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej     1.268 zł. netto

- w rodzinie (na jedną osobę)                1.028 zł. netto

 

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.


Wydawanie żywności unijnej

Luty 2018 r.    

19.02. poniedziałek   11.00 do 12.00

20.02. wtorek              8.30 do 9.00;    16.30 do 17.00

21.02. środa                8.30 do 9.00

22.02. czwartek          8.30 do 9.00;    16.30 do 17.00

26.02. poniedziałek   16.30 do 17.00

27.02. wtorek              8.30 do 9.00

28.02. środa                 8.30 do 9.00

 

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu

             III segment zabudowań parafialnych    

                                           (Ośrodek św. Jana Pawła II)